۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

زمانبندی فعالیت های پروژه


سیستم مدیریت مستندات پروژه جهت نگهداری و آرشیو کلیه مستندات و فایلهای مربوط به پروژه تهیه شده است . جهت ارتقا این سیستم ، مدیریت فعالیت های مختص هر پروژه نیز در سیستم در نظر گرفته شد.

PDM Tasks