۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

قرارداد مکانیزاسیون آرشیو فنی کتابخانه مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


قرارداد مکانیزاسیون آرشیو فنی کتابخانه مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در تاریخ 1393/2/6 به امضاء طرفین قرارداد رسید. بر اساس این قرارداد نصب و راه اندازی، خصوصی سازی و آموزش نرم افزار آرشیوان - آرشیو الکترونیکی اسناد همچنین عملیات تصویر برداری از اسناد و مدارک و نقشه های فنی این واحد بر اساس این قرارداد به اجرا در خواهد آمد. عملیات ورود اطلاعات و داده ها به نرم افزار آرشیوان با نظارت کارشناسان این شرکت اجرا خواهد شد.