۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

سرویس توزیع Email


این سرویس جهت توزیع اتوماتیک Email های همه کاربران است.Email های اداری که در pop3 server های مختص اداره ها و شرکت ها تعریف می شوند معمولاً دارای استفاده کاری می باشند و نامه های رسمی بین سازمان های مختلف در آنها رد و بدل می شود. در سیستم اتوماسیون در حال حاضر توسط اتصالی که کاربر به طور مستقیم با MailBox تعریف شده خود در سیستم اتوماسیون برقرار می کند نامه های الکترونیکی خود را دریافت و به طور اتوماتیک دز کارتابل "نامه های الکترونیکی" آرشیو می کند.به علت اینکه معمولاً کاربران اداره ها و شرکت های بزرگ به صورت Internet sharing از Internet استفاده می کنند و بخش IT شرکتها و اداره ها دارای محدودیتهاو معذوریتهایی در ارائه سرویس دائم اینترنت است،جهت رفع این مسأله گروه آراشیوان " سرویس توزیع email توسط سرور" را ارائه می دهد.

Email Destribution
Email Destribution and ECE Protocol