۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها
 • پروژه ها
 • گزارش ها
 • درخواست ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد
 • مكانیزاسیون اسناد (اسکن 1000000 برگ اسناد شامل پالایش اسناد و ورود فایلهای اسکن شده به نرم افزار آرشیوان)
 • مشخصات پروژه ها و مدارک آنها؛ دسته بندی براساس مناطق و نوع پروژه
مهندسان مشاور امکو ایران

مهندسان مشاور امکو ایران

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • گردش و توزیع اطلاعات و اسناد
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها
 • پروژه ها
 • متره و برآورد
 • گزارش ها
 • مدارک پرسنلی و درخواست ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ساخت و اجرای 9 فرم ایزو داخل سیستم اتوماسیون
 • شامل:

 • فرم درخواست مرخصی روزانه
 • فرم گزارش هزینه سفر
 • فرم مرخصی ساعتی
 • فرم درخواست خدمات و تجهیزات رایانه
 • فرم درخواست خرید
پایانه بندری پیشگامان دریاگستر پاسارگاد(2 شعبه)شعب : تهران، بندر امام

پایانه بندری پیشگامان دریاگستر پاسارگاد(2 شعبه)شعب : تهران، بندر امام

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز در کلیه شعبات با امکان ارسال خارج سازمانی
 • نظام مكاتبات و استفاده از پروتکل ECE
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • معاونت فنی
 • حوزه مدیریت و مدیر عامل
 • معاونت اداری
 • معاونت بازرگانی
 • معاونت مالی
 • کمیسیون معاملات اداری
 • مصوبات هیئت مدیره
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
تامین مسکن فرهنگیان

تامین مسکن فرهنگیان

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • مدیریت گردش اسناد
 • نظام مكاتبات
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا

خدمات نمایندگی كشتیرانی هوپاد دریا(7 شعبه)شعب : تهران، مشهد، بندر عباس، بندر امام، بندر خرمشهر، بندر عسلویه ،بندر چابهار، بندر بوشهر

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز در کلیه شعبات با امکان ارسال خارج سازمانی
 • نظام مكاتبات و استفاده از پروتکل ECE
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • معاونت فنی
 • حوزه مدیریت و مدیر عامل
 • معاونت اداری
 • معاونت بازرگانی
 • معاونت مالی
 • کمیسیون معاملات اداری
 • مصوبات هیئت مدیره
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
فن‌آوران دریاگستر جنوب اروند

فن‌آوران دریاگستر جنوب اروند(2 شعبه)شعب : تهران، بندر خرمشهر

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز در کلیه شعبات با امکان ارسال خارج سازمانی
 • نظام مكاتبات و استفاده از پروتکل ECE
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • معاونت فنی
 • حوزه مدیریت و مدیر عامل
 • معاونت اداری
 • معاونت بازرگانی
 • معاونت مالی
 • کمیسیون معاملات اداری
 • مصوبات هیئت مدیره
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
فولاد کاویان

فولاد کاویان

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت گردش اسناد
 • دبیرخانه متمرکز
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • گزارشات
 • نقشه ها
 • لوح فشرده
 • قرارداد ها
 • پروژه ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • مدیریت مستندات پروژه ها
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
کشتیرانی جنوب - خط ایران

كشتیرانی جنوب - خط ایران (5 شعبه) شعب : تهران، ترمینال بندر امام، ترمینال بندر خرمشهر، ترمینال بندر پارس، ترمینال بندر عباس

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز در کلیه شعبات با امکان ارسال خارج سازمانی
 • نظام مكاتبات و استفاده از پروتکل ECE
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • معاونت فنی
 • حوزه مدیریت و مدیر عامل
 • معاونت اداری
 • معاونت بازرگانی
 • معاونت مالی
 • کمیسیون معاملات اداری
 • مصوبات هیئت مدیره
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
کشتیرانی دریای خزر

کشتیرانی دریای خزر

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت گردش اسناد
 • دبیرخانه متمرکز
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • گزارشات
 • قرارداد ها
 • استاندارد ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
مهندسین مشاور آتک

مهندسین مشاور آتک

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • گردش و توزیع اطلاعات و اسناد
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها
 • پروژه ها
 • متره و برآورد
 • گزارش ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
 • انتقال اطلاعات موجود به نرم‌افزار آرشیوان
  (Convert)
مهندسان مشاور ایمن راه

مهندسان مشاور ایمن راه

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • گردش و توزیع اطلاعات و اسناد
 • ثبت و گردش نقشه ها از لحظه درخواست ترسیم نقشه تا نهایی شدن و گرفتن شماره
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها
 • پروژه ها
 • متره و برآورد
 • گزارش ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد
 • مدیریت مستندات فنی
 • ساخت و اجرای 9 فرم ایزو داخل سیستم اتوماسیون
 • شامل:

 • فرم مرخصی ساعتی
 • فرم درخواست مرخصی روزانه
 • فرم گزارش هزینه سفر
 • فرم درخواست خدمات و تجهیزات رایانه
 • فرم درخواست خرید
 • فرم کنترل نقشه نامنطبق
 • فرم درخواست نقشه کشی کامپیوتری و ...
شرکت ساختمانی ژیان

شرکت ساختمانی ژیان

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • گردش و توزیع اطلاعات و اسناد
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها
 • پروژه ها
 • گزارش ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
نصر اصفهان

نصر اصفهان

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت گردش اسناد
 • دبیرخانه متمرکز
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها
 • گزارش ها
 • کاتالوگ ها و...
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری و فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
سندیکای بیمه گران ایران

سندیکای بیمه گران ایران

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت گردش اسناد
 • دبیرخانه متمرکز
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • صورتجلسات
 • اخبار
 • قراردادها
 • کمیسیون
 • گزارش ها
 • سمینارها و کنفرانس ها
 • اساسنامه ها
 • اسناد ثبتی
 • استاندارد ها
 • مدارک آموزشی
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
 • آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
 • انتقال اطلاعات موجود به نرم‌افزار آرشیوان
  (Convert)
سیمان آبیک

سیمان آبیک

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت گردش اسناد
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد و نقشه ها
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون فنی
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
شركت معدنی و صنعتی چادرملو

شركت معدنی و صنعتی چادرملو (سه شعبه) تهران/ یزد/اردکان

مشخصات فنی نرم افزار
 • آرشیو اسناد و نقشه های فنی
 • دبیرخانه غیر متمرکز
 • مدیریت گردش اسناد
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • مشخصات پرسنلی
 • قراردادهای استخدامی
 • مشخصات استخدامی
 • مدارک پرسنلی
 • مرخصی و ماموریت
 • مکاتبات اداری
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
 • مدیریت و كنترل مدارك فنی
سپهر پارس

کالای سپهر پارس

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت گردش اسناد
 • دبیرخانه متمرکز
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پیگیری معوقات
 • مدارک اشخاص
 • مشخصات پرونده
 • مدارک کالا
 • مدارک فنی
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ابزار ساخت گزارش های مدیریتی
فرماندهی مهندسی نیروی انتظامی

فرماندهی مهندسی نیروی انتظامی

مشخصات فنی نرم افزار
 • مکانیزه نمودن توزیع اسناد و اطلاعات در بخش فنی/مهندسی(ساختمان)
 • مدیریت گردش اسناد
 • ایجاد آرشیو الکترونیکی (نقشه ها و اسناد فنی) در رابطه با پروژه‌های ساختمانی

 • ساختمان
 • سایت
 • نقشه برداری
 • نقشه معماری
 • نقشه سازه
 • نقشه تاسیسات
 • متره و برآورد
 • لوح فشرده
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون فنی
 • مدیریت الکترونیکی اسناد
بنیاد 15 خرداد

بنیاد 15 خرداد

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • آرشیو اسناد و مدارک مالی
 • ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • اسناد حقوقی
 • اسناد مالی
 • مدارک فنی
 • نقشه ها
 • مدارک آموزشی
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • دبیرخانه
عمران بعثت خاتم

عمران بعثت خاتم

مشخصات فنی نرم افزار
 • آرشیو اسناد و مدارک مالی
 • ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • اسناد حقوقی
 • اسناد مالی
 • مدارک فنی
 • نقشه ها
 • مدارک آموزشی
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مشخصات فنی نرم افزار
 • مكانیزاسیون مركز اسناد فنی و غیر فنی (اسکن 400000 برگ اسناد حقوقی و ورود و کدینگ 60000 شیت نقشه)
 • مشخصات پروژه ها ؛دسته بندی براساس مناطق
 • نقشه ها
 • اسناد و مدارک حقوقی
 • پیمان ها و...
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • نرم افزار جامع امور حقوقی و پیمانها
 • مستندات مدیریت مهندسی و طرح ها
 • مستندات دفتر پژوهش
پتروشیمی لردگان

کود شیمیایی اوره لردگان

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد آرشیو و مدیریت الکترونیکی
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
آب و فاضلاب خوزستان

آب و فاضلاب خوزستان

مشخصات فنی نرم افزار
 • مكانیزاسیون مركز اسناد فنی و غیر فنی
 • قراردادهای پیمانكاران
 • قراردادهای مشاورین
 • مناقصات
 • ارزشیابی پیمانكاران
 • اسناد مالی
 • نقشه ها
 • بایگانی راكد
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • مدیریت مستندات پروژه ها
آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد امور مشترکین
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
آب و فاضلاب استان همدان

آب و فاضلاب استان همدان

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد امور مشترکین
 • ایجاد آرشیو مدیریت امور قراردادها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • مدیریت امور قرارداد ها
مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

مشخصات فنی نرم افزار
 • مدیریت اسناد پروژه های ساخت کارخانجات سیمان شامل نقشه ها و اسناد مرتبط
مشخصات پروژه
 • مدیریت مستندات پروژه ها
ایران خودرو خراسان

ایران خودرو خراسان

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پروژه ها
 • سوابق کیفی خودرو
 • مدارک کیفی، فنی
 • دستورالعمل های اجرایی
 • گزارش ها
 • نقشه ها
 • قراردادها و ...
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
بم خودرو

بم خودرو

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پروژه ها
 • فاکتورها و ...
 • نقشه های فنی
 • آموزش های IT
 • ابزار مخصوص
 • اطلاعات پرونده های فروش
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین نرم‌افزار آرشیوان و نرم افزار فروش شرکت بم خودرو
بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد پرونده ها
 • ساخت و ایجاد شناسه ها و نمایه ها
 • و اتصال آن ها به هر سند
 • ایجاد دانش نامه
 • جستجوی پیشرفته و خروجی html
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • انتقال اطلاعات موجود به نرم‌افزار آرشیوان
  (Convert)
پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد آرشیو الکترونیکی نقشه های پروژه‌های نفتی
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • انتقال اطلاعات موجود به نرم‌افزار آرشیوان
  (Convert)
 • ایجاد ارتباط برای مشاهده نقشه ها در برنامهRXView
پالایشگاه تبریز

پالایشگاه تبریز

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • استاندارد ها
 • كاتالوگ ها
 • نقشه ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • استفاده از نمایشگر اختصاصی
تدبیر ساحل پارس

تدبیر ساحل پارس

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پروژه ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی گسترش (RTI)

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی گسترش (RTI)

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پروژه ها
 • مناقصه
 • قرارداد
 • مدارک فنی
 • امانات و...
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
اداره خطوط لوله و گاز خوزستان

اداره خطوط لوله و گاز خوزستان

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها/ كاتالوگ ها/ استاندارد ها
 • قرارداد ها
 • مدارك آموزشی
 • پروژه ها
 • گزارش ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشخصات فنی نرم افزار
 • مكانیزاسیون مركز اسناد مربوط به امور مجامع و روابط بین‌الملل
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
شرکت سایپا

شرکت سایپا

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پروژه ها
 • فاکتور ها و...
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین نرم افزار آرشیوان و نرم افزار فروش شرکت سایپا
سیمان شمال

سیمان شمال

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه ها/ كاتالوگ ها/ استاندارد ها
 • قرارداد ها
 • مدارك آموزشی
 • پروژه ها
 • گزارش ها و...
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
مهندسین مشاور پیرراز

مهندسین مشاور پیرراز

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • پروژه ها
 • نقشه ها
 • کاتالوگ ها
 • CDها
 • عکس ها
 • مکاتبات اداری مربوط به پروژه ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
وورث (Wurth)

وورث (Wurth)

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • نقشه‌های جغرافیایی
 • فرم های سفارش
 • اطلاعات مشتریان
 • رسیدهای دریافت وجه
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
 • تبدیل اطلاعات مشتریان از گزارش نرم افزار فروش شرکت و اتصال به فرم ها
رق منطقه ای تهران دفتر آمار و اطلاعات

برق منطقه ای تهران

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • آیین نامه ها
 • آمار و اطلاعات
 • پست
 • دیسپاچینگ
 • مخابرات
 • نیروگاه ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
برق منطقه ای تهران

برق منطقه ای تهران دفتر حقوقی

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • حوزه های برق
 • اطلاعات نقشه ها
 • دسترسی به نقشه های كروكی
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
برق منطقه ای تهران

برق منطقه ای تهران دفتر بودجه / گزینش

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • بودجه
 • گزینش
 • سوابق تحصیلی
 • دوره های آموزشی
 • درخواست استخدام
 • ثبت تصویر
 • نتیجه مصاحبه
 • صدور رأی
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
توسعه خودروكار

توسعه خودروكار

مشخصات فنی نرم افزار

  ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد:

 • مدارك فنی
 • مقالات
 • گزارشات
 • كاتالوگ ها
 • مدارك آموزشی
 • نشریات
 • پروژه ها
 • نقشه ها
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
مهندسین مشاور سازه

مهندسین مشاور سازه

مشخصات فنی نرم افزار
 • دبیرخانه متمرکز
 • مدیریت گردش اسناد
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
پارس خزر

پارس خزر

مشخصات فنی نرم افزار
 • طراحی نظام مكاتبات، برنامه های دبیرخانه
 • بایگانی اسناد راكد
 • مدیریت گردش اسناد
مشخصات پروژه
 • اتوماسیون اداری
فیمکو

فیمکو

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد بانک اطلاعاتی Vendors، Spare Parts و سفارشات
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
مخابرات (ساختمان شاهد)

مخابرات (ساختمان شاهد)

مشخصات فنی نرم افزار
 • ایجاد آرشیو مدیریت الکترونیکی اسناد امور مشترکین
مشخصات پروژه
 • آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد